Gwarancje

tablice interaktywne icon
PL | Warunki Gwarancji
 1. VIDIS SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, zwana dalej „Gwarantem”, udziela gwarancji na urządzenia marki Avtek, zakupione na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „Produktem”.
 2. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest podmiot, który dokonał zakupu Produktu na użytek własny, zwany dalej „Kupującym”.
 3. Gwarancja udzielana jest na okres:
  • Avtek TS 7 Easy - 3 lata
  • Avtek TS 7 Lite - 5 lat (w tym 2 lata one-to-one)
  • Avtek TS 7 Mate - 5 lat (w tym 2 lata one-to-on)
  • Avtek TouchScreen 6 Lite - 3 lata
  • Avtek TouchScreen 6 Connect - 5 lat
  • Avtek OPS - 2 lata
  • Avtek TT-BOARD - 3 lata. Możliwość rozszerzenia do 5 lat za dopłatą 299 zł brutto (do 3 miesięcy od daty zakupu tablicy)
  • Avtek ekrany - 3 lata
  • Avtek akcesoria do ekranów - 3 lata
  • Avtek drukarki 3D - 2 lata
  • Avtek statywy - 3 lata
  • Avtek uchwyty do projektorów - 3 lata
  • Avtek windy do projektorów - 3 lata
  • Avtek terminale - 2 lata
 4. W okresie obowiązywania Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się w pierwszej kolejności do usunięcia wad Produktu poprzez jego naprawę. Jeśli naprawa Produktu jest niemożliwa do przeprowadzenia, Gwarant zobowiązuje się do wymiany Produktu na wolny od wad (nowy lub inny o porównywalnych, ale nie gorszych parametrach) lub zwrotu zapłaconej ceny w terminie 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
 6. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z przyczyn, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:
  • uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu i przeładunku,
  • uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu, niedbałością Kupującego lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
  • zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
  • nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów,
  • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia Produktu do nieuziemionego gniazda zasilającego itp.) i siły wyższej (np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, korozja itp.),
  • montaż i używanie monitora interaktywnego Avtek w pozycji poziomej.
 7. Nie traktuje się jako wadę występowanie jasnych lub ciemnych punktowych plam na wyświetlaczu LCD, jeżeli ilość sprawnych pikseli zgodna jest z ilością określoną w normie ISO13406-2 dotyczącą jakości i ergonomii Produktu.
 8. Akcesoria dołączane do Produktów (piloty, pisaki, przewody) objęte są taką samą Gwarancją jak Produkt. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Akcesoriów oraz wad wynikających z naturalnego zużycia.
 9. Gwarancja nie obejmuje opakowania Produktu, części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.
 10. Gwarancja nie obejmuje wykonywanych przez Autoryzowany Serwis czynności takich jak: konfiguracja urządzenia, czyszczenie i konserwacja, okresowy przegląd. Wymienione usługi są wykonywane odpłatnie.
 11. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku, gdy stwierdzono:
  1. jakiekolwiek modyfikacje Produktu,
  2. dokonanie dostrojenia lub naprawy Produktu przez osoby nieuprawnione,
  3. naruszenie plomb gwarancyjnych,
  4. niekompletność Produktu,
  5. zmianę, usunięcie lub zatarcie numerów seryjnych Produktu wskutek czego stały się nieczytelne.
 12. Wady Produktu zostaną usunięte przez Gwaranta w terminie ustalonym z Kupującym, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od doręczenia Gwarantowi Produktu.
 13. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych lub wykonania nietypowej naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu usunięcia wady, nie dłużej jednak niż 60 dni.
 14. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu zastępczego urządzenia na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 15. Realizacja uprawnień gwarancyjnych dokonywana jest na podstawie przedłożenia dowodu zakupu Produktu i warunków zawartych w niniejszej Gwarancji.
 16. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wadę wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego za pomocą formularza zgłaszania awarii .
 17. W celu doręczenia Gwarantowi wadliwego Produktu Kupujący zobowiązany jest oznaczyć przesyłkę numerem RMA nadanym Kupującemu przez Gwaranta po zgłoszeniu reklamacji.
 18. Odpowiedzialność za koszty transportu i organizację odbioru Produktu od Kupującego ponosi Gwarant.
 19. Za prawidłowy demontaż, opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący. Gwarant nie jest zobowiązany do pokrycia kosztów demontażu oraz zakupu materiałów umożliwiających właściwe zabezpieczenie Produktu na czas transportu do Serwisu.
 20. Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami procedury reklamacyjnej w przypadku, gdy po dokonaniu ekspertyzy w Serwisie Produkt okaże się sprawny lub uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.
 21. Wadliwy Produkt, który został decyzją reklamacyjną wymieniony na nowy lub inny egzemplarz, staje się własnością Gwaranta (dotyczy to również wadliwych, wymienionych podzespołów i akcesoriów).
 22. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Gwarantem a Kupującym z tytułu udzielonej gwarancji będzie rozpatrywał sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Gwaranta.
 23. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

Wybrane modele monitorów interaktywnych Avtek objęte są specjalną gwarancją one-to-one. Szczegółowe warunki zawarte są pod poniższym linkiem: REGULAMIN SERWISU ONE-TO-ONE

Przejdź do formularza zgłoszenia awarii i otrzymaj pomoc techniczną