Gwarancje

tablice interaktywne icon
Rejestracja gwarancji
PL | Warunki Gwarancji
 1. ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Logistyczna 4, 55-040 Kobierzyce, zwana dalej „Gwarantem”, udziela gwarancji na urządzenia marki AVTEK, zakupione na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „Produktem”.
 2. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest podmiot, który dokonał zakupu Produktu na użytek własny, działający w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy – Kodeksy cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), zwany dalej „Kupującym”.
 3. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 4. W przypadku niektórych Produktów (szczegóły dostępne u Sprzedawcy lub u Gwaranta), w ciągu trwania podstawowej gwarancji istnieje możliwość bezpłatnego przedłużenia okresu gwarancji o kolejne 12 lub 36 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy sprzedaży Produktu, po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 5. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany Produktu na wolny od wad. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia naprawy lub wymiany Produktu, Gwarant zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
 6. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
 7. Nie traktuje się jako wadę występowanie jasnych lub ciemnych punktowych plam na wyświetlaczu LCD, jeżeli ilość sprawnych pikseli zgodna jest z ilością określoną w normie ISO13406-2 dotyczącą jakości i ergonomii Produktu.
 8. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:
  1. Wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku, w tym uszkodzenia,
  2. Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu, niedbałością Kupującego lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
  3. Zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  4. Błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
  5. Nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu,
  6. Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów,
  7. Uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia Produktu do nieuziemionego gniazda zasilającego itp.) i siły wyższej (np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, korozja itp.),
  8. Montaż i używanie monitora interaktywnego Avtek w pozycji poziomej,
 9. Gwarancja nie obejmuje opakowania Produktu, części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.
 10. Gwarancja nie obejmuje wykonywanych przez Autoryzowany Serwis czynności takich jak: konfiguracja urządzenia, czyszczenie i konserwacja, okresowy przegląd. Wymienione usługi są wykonywane odpłatnie.
 11. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku, gdy stwierdzono:
  1. Jakiekolwiek modyfikacje Produktu,
  2. Dokonanie dostrojenia lub naprawy Produktu przez osoby nieuprawnione,
  3. Naruszenie plomb gwarancyjnych,
  4. Niekompletność Produktu,
  5. Zmianę, usunięcie lub zatarcie numerów seryjnych Produktu wskutek czego stały się nieczytelne.
 12. Wady Produktu zostaną usunięte przez Gwaranta w terminie ustalonym z Kupującym, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od doręczenia Gwarantowi Produktu.
 13. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych lub wykonania nietypowej naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu usunięcia wady, nie dłużej jednak niż 60 dni.
 14. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu zastępczego urządzenia na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 15. Realizacja uprawnień gwarancyjnych dokonywana jest na podstawie przedłożenia dowodu zakupu Produktu i karty gwarancyjnej.
 16. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wadę wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.vidis.pl.
 17. W celu doręczenia Gwarantowi wadliwego Produktu Kupujący zobowiązany jest oznaczyć przesyłkę numerem RMA nadanym Kupującemu przez Gwaranta po zgłoszeniu reklamacji.
 18. Odpowiedzialność za koszty transportu i organizację odbioru Produktu od Kupującego ponosi Gwarant.
 19. Za prawidłowy demontaż, opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący.
 20. Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami procedury reklamacyjnej, w przypadku gdy Produkt okaże się sprawny lub uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.
 21. Wymieniony wadliwy Produkt lub jego część stają się własnością Gwaranta.
 22. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Gwarantem a Kupującym z tytułu udzielonej gwarancji będzie rozpatrywał sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Gwaranta.

Informacje o możliwości przedłużenia gwarancji:

Monitory interaktywne TouchScreen 5 Lite - 2 lata, możliwość rozszerzenia do 3 lat, 2 lata na opcjonalny komputer
Monitory interaktywne TouchScreen 6 Lite - możliwość rozszerzenia do 3 lat, 2 lata na panel oraz opcjonalny komputer
Monitory interaktywne TouchScreen 5 Connect, Connect+, Connect+ XT, Touchscreen 6 Connect - możliwość rozszerzenia do 5 lat, 2 lata na opcjonalny komputer
Tablice interaktywne TT-BOARD - możliwość rozszerzenia do 3 lat
Tablice interaktywne TT-BOARD Pro - możliwość rozszerzenia do 3 lat, dożywotnia gwarancja na powierzchnię
Kamery - możliwość rozszerzenia do 3 lat
Ekrany projekcyjne - możliwość rozszerzenia do 3 lat
Systemy montażowe - możliwość rozszerzenia do 3 lat
Akcesoria - możliwość rozszerzenia do 3 lat

REGULAMIN SERWISU ONE-TO-ONE

Aby zgłosić awarię sprzętu objętego gwarancją wystawioną przez ViDiS SA należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII.

Po wypełnieniu formularza proszę poczekać na odpowiedź z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia. Odpowiedź zostanie przesłana drogą mailową i będzie zawierała numer RMA oraz instrukcje dalszego postępowania.